Profi Partner Żywiec
 

Kategorie Produktów2010 raptor-vision.pl All rights reserved.
Projekt POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: „Informatyczna platforma B2B dedykowana dla
automatyzacji procesów biznesowych w obszarach dystrybucji i realizacji
projektów pomiędzy PROFI PARTNER BIŁOCHA ARKADIUSZ a
firmami partnerskimi ”

Nazwa beneficjenta : Profi Partner Biłocha Arkadiusz

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-095/14-00

Wartość projektu : 279 800,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej i budżetu krajowego : 195 860,00 zł
Okres realizacji : lipiec 2014 – marzec 2015

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu :
Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego,
dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej
partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B
zwanego dalej ZSI B2B
System winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i
integrację procesów klasy B2B pomiędzy Profi Partner Biłocha Arkadiusz i jej
partnerami.
System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli
we wszystkich obszarach jej działalności, tj. w obszarze zamówień, dostaw i
dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w
specyficznym obszarze sprzedaży i montażu okien.
Zintegrowany System B2B, implementowany w Profi Partner Biłocha
Arkadiusz, ma wprowadzić usprawnienia procesów realizowanych przy oferowaniu
i wdrażaniu produktów i usług Wnioskodawcy.
Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a
Profi Partner Biłocha Arkadiusz, automatyzacja przebiegu części procesów i
wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.
System B2B, eksploatowany przez Profi Partner Biłocha Arkadiusz, umożliwiać
będzie pracownikom i klientom obsługę nadchodzących zgłoszeń klientów
niezależnie od kanału dystrybucji (mail, faks, telefon, poczta, kontakt osobisty),
zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzedaż, zliczanie statystyk
dotyczących parametrów ilościowych i jakościowych pracy, raportowanie na
poziomie operacyjnym i zarządczym.
Klienci (partnerzy) uzyskają możliwość bieżącego sprawdzania stanu realizacji
zleceń i zamówień oraz elektronicznego raportowania stanu realizacji zleceń w
produkcji i ich kosztów.
Firma Profi Partner Biłocha Arkadiusz osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie
ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, dystrybucji,
rozliczania i analiz kosztów realizowanych zleceń.
System ZSI B2B będzie stanowił trwałą podstawę rozwoju firmy przez całą
bieżącą dekadę.
Elementem dedykowanym do takiego sposobu działania będzie funkcjonalność
elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego. Projekt
zgodny z PO IG.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego